(‌موارد مشابه ) جایگزین های ITIL

ITSM - IT Service Management در جایگاه مفهوم مرتبط است اما با ITIL در نسخه دو که دربرگیرنده یک زیربخش با نام IT Service Management می باشد ،  برابر ( یکی ) نیست . ( پنج جلد از نسخه سوم  زیربخش مربوطه دارای محدوده مشخصی نیست ) . ترکیب جلدهای پشتیبانی سرویس ( Service Support ) و تحویل سرویس ( Service Delivery ) با محدوده استاندارد ISO / IEC 20000 ( قبلی BS 15000 ) برابر هستند .

خارج از ITIL دیدگاه های دیگر IT Service Management و زیربناها ( Frameworks ) وجود دارند که شامل ; کتابخانه  Enterprise Computing Institute's است که دربرگیرنده مسایل ( Issue ) عمومی ( General ) در سطح کلان مدیریت IT است .

The British Educational Communications and Technology Agency - BECTA زیربنای پشتیبانی تکنیکی فن آوری اطلاعات و ارتباطات  ، ( FITS - Framework for ICT Technical Support  ) را که بر اساس ITIL است را توسعه داد ، اما فقط برای مدارس اصلی و ثانویه انگلیس ( که معمولا دارای واحدهای IT کوچک بودند ) مورد استفاده قرار گرفت . بطور مشابه The Visible OPS Handbook: Implementing ITIL in 4 Practical and Auditable Steps  که بر اساس ITIL بود ، بطور خاص بر روی بزرگترین المان های bang for the buck متمرکز شد .

سازمان هایی که لازم دارند تا بدانند که فرایند ITIL چگونه به رنج بیشتر فرآیندهای IT لینک ( متصل ) می شود و یا آنها که نیاز سطح وظیفه ( Task Level ) برای راهنمایی پیاده سازی  مدیریت سرویس دارند می توانند ازIBM Tivoli Unified Process - ITUP استفاده نمایند ،ITUP هم‌ مانند  MOF ، هم بر اسا ITIL طراحی شده اما یک فرآیند یکپارچگی مدل ( Integrated Process Model ) کامل را معرفی می کند .

سازمان های کوچک که نمی توانند Material ها و  یک برنامه کامل  ITIL را بکار بگیرند می توانند از Microsoft Operations Framework که بر اساس ITIL و با محدودیت های بیشتری تعریف شده استفاده نمایند .

The enhanced Telecom Operations Map eTOM که بوسیله TeleManagement Forum  منتشر شد یک زیربنا ( Framework ) را پیشنهاد می کند که هدف آن فراهم کنندگان سرویس های مخابراتی ( telecomminucations service providers )  است .  tmForum و itSMF با به هم پیوستن یک Application Note to eTOM ( GB921 V, version 6.1 را در سال 2005 توسعه دادند که نسخه بعدی برای تابستان 2008 آماده خواهد شد ) آن نشان می دهد که چگونه دو زیر بنا ( Framework ) می توانند به یکدیگر map شوند . همچنین نشان می دهد که چگونه المان های فرآیندهای eTom و گردش های ( Flows  ) آن می توانند به منظور پشتیبانی فرآیندهای تعریف شده در ITIL استفاده شوند .

منبع : http://en.wikipedia.org/wiki/ITIL

/ 0 نظر / 29 بازدید